صفحه اصلی >> آموزش و مهارت >> UML

UML/10جلسه


منیره مهدیخانلو
 • امکان شرکت در هر جلسه بدون شرکت در کل دوره
 • امکان تدریس در محل کار برای بیشتر از 3 پرسنل


شرکت در کل دوره

شرکت در هر جلسه منتخب از دوره

 1. فصل اول: اهمیت مدلسازی و مفاهیم UML
 2. فصل دوم: نمودار اجزا Comopnent Diagram
 3. فصل سوم: نمودار کلاس Class Diagram
 4. فصل چهارم: نمودار مورد کاربرد Use Case Diagram
 5. فصل پنجم: نمودار فعالیت Activity Diagram
 6. فصل ششم: نمودار وضعیت State Chart Diagram
 7. فصل هفتم: نمودار همکاری Collaboration Diagram
 8. فصل هشتم: نمودار توالی Sequence Diagram
 9. فصل نهم: نمودار استقرار Deployment Diagram
نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
شماره همراه: